• احکام نماز
  • احکام پوشش و حجاب
  • احکام بانوان

پوشش زن از نامحرم

سوال: مقدار لازم پوشش از نامحرم چیست؟ پاسخ: تمام بدن زن به استثنای دست ها تا مچ و گردی صورت باید...