آب قلیل چیست؟

آب قلیل چیست؟

 

آب قلیل چیست؟

پاسخ:

 آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد؛ هر چند مقدار آن اندازه یک استکان کوچک یا کمتر باشد.

 

برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۷۶٫