آیا بردن عین نجس یا لباسی که نجس شده به مسجد، حرام است؟

آیا بردن عین نجس یا لباسی که نجس شده به مسجد، حرام است؟

 

آیا بردن عین نجس یا لباسی که نجس شده به مسجد، حرام است؟

پاسخ:
بردن عین نجس به مسجد، مانند خون و چیزی که نجس شده، مانند لباس نجس، در صورتی که نجاست آن به مسجد سرایت کند یا موجب بی احترامی به مسجد باشد حرام است. 
آیت الله صافی: احتیاط آن است که اگر بی احترامی هم نباشد عین نجس را به مسجد نبرند. 

 
برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۲۱۳٫