آیا صدقه مستحبی به سادات می رسد؟

آیا صدقه مستحبی به سادات می رسد؟