سوال: اگر مأموم نداند امام در رکعت چندم است، آیا می تواند اقتدا کند؟

enlightened

پاسخ: اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است، می تواند اقتدا کند، ولی باید [۱] حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و اگر بعد بفهمد که امام در رکعت اول یا دوم بوده، نمازش صحیح است. [۲]

آیت الله مکارم: می تواند اقتدا کند و حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و نمازش صحیح است؛ به شرط اینکه نماز ظهر یا عصر باشد که حمد و سوره را امام آهسته می خواند. [۳]

————–

پی نوشت:

[۱]. سیستانی: بنابر احتیاط واجب.

[۲]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۴۴۶؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۱۳۸۰٫

[۳]. مکارم، توضیح المسائل، م ۱۲۶۱٫

 >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۱٫

——————–

برگرفته از سایت رهروان ولایت