اگر دستمال خیس در جیب نمازگزار باشد

اگر دستمال خیس در جیب نمازگزار باشد