اگر در هنگام نماز بچه ای مهر را بردارد تکلیف چیست ؟

اگر در هنگام نماز بچه ای مهر را بردارد تکلیف چیست ؟

√ پاسخ : در صورتی که کاغذ و یا دستمال کاغذی در اختیار داشته باشید می توانید به آن سجده کنید .
اگر هیچ کدام از اینها در جلوی انسان نبود ، انسان در حال نماز که مهرش برداشته شده است ، می تواند چند قدم برود البته بدون اینکه روی از قبله برگرداند و آن مهر را بردارد یا به سنگ فرش برسد و بر آن سجده کند.
در صورتی که در بین نماز چیزی سجده بر روی آن صحیح است را از دست بدهید و چیزی که سجده بر آن صحیح است در اختیار نداشته باشید ، اگر وقت کافی برای اقامه دوباره نماز وجود دارد ، باید نماز را بشکنید و مجددا نماز را اقامه نمایید.
اگر وقت کافی در اختیار ندارید ، باید به آستین لباس ‏سجده کنید و اگر این کار ممکن نیست بر فرش و سپس بر پشت دست و اگر آن هم ممکن نیست می توانید به اشیاء معدنی مانند انگشتر عقیق و … سجده نمایید .