سوال: حکم تأخیر عمدی نماز چیست؟


پاسخ:
اگر کسی نماز خود را از روی عمد به تأخیر بیندازد، تا اینکه نمازش قضا شود، گناه کرده و باید قضای آن نماز را به جا آورد و توبه کند.

 
توجه: برخی از نوجوانان اهل نماز متاسفانه گاهی به علت بیماری، شرکت در عروسی، مسافرت و یا میهمانی، نماز را ترک می کنند؛ در حالی که نماز در هیچ شرایطی ساقط نمی شود.
———
منبع: خامنه ای، سایت، استفتائات جدید؛ سبحانی، سیستانی و مکارم: استفتا.
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۲، ص ۳۴٫

————-

برگرفته ازسایت رهروان ولایت