سوال: آیا مکلف در موضوعات نیز مکلف به تقلید از مجتهد است؟


پاسخ:
مکلف برای این که به وظیفه خود عمل کند، دو مرحله در پیش دارد:

اولا باید حکم را بداند و ثانیا موضوع را بشناسد. برای مثال باید بداند که هنگام غسل نباید مانعی بر پوست باشد و این همان حکم مسأله است؛ و از طرفی اینکه مانع کدام است؟ و شناخت مانع، همان شناخت موضوع است. مجتهد وظیفه ندارد موانع را معرفی کند؛ اما اگر به کسی گفت: این چیزی که روی دست شماست مانع از رسیدن آب به پوست است، به عنوان یک شخص عادل،‌ نظرش محترم و پذیرفته است؛ اما اگر مکلف مطمئن باشد که آن چیز مانع نیست؛ می تواند طبق نظر خود عمل نماید. بنابر این: نظر مجتهد در موضوعات، به عنوان یک شخص عادل که خبری را به انسان می دهد، قابل پذیرش است و مقلد می تواند از این جهت، به گفته او اعتماد کند؛ ولی اگر مکلف بر خلاف آن اعتقاد داشت، باید مطابق نظر خود عمل کند و سرپیچی از نظر مجتهد حرام نیست؛ مگر این که حکم حکومتی و از طرف حاکم اسلامی باشد که موضوعات را نیز شامل می شود و اطاعت از آن واجب است.
——-
منبع: العروه الوثقی مع تعلیقات، جلد ۱، با استفاده از مسأله ۶۷؛ امام و مکارم: استفتا؛ خامنه ای،‌ اجوبه الاستفتائات، سوال ۵٫
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، جلد ۱، صفحه ۵۳٫

———————–

برگرفته از سایت رهروان ولایت