جدیدترین مطالب تولیدی

آبان ۱۳۹۷

ترک نزدیکی در ازدواج موقت

ترک نزدیکی در ازدواج موقت

مسأله ۲۴۲۲ شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با متعه خود را ترک کند (۱). این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست. (۱) (فاضل ): مگر با رضایت وی . و بنا بر احتیاط این حکم ، در مسافر در سفر غیر ضروری هم ثابت است . (گلپایگانی )، (صافی ): مسأله واجب است که شوهر بیش از چهار ماه نزدیکی با متعه خود را اگر جوان باشد ترک نکند و بنا بر احتیاط بیش از این مدّت نزدیکی [...]

کسی که تیمم کرده بعدا بفهمد ضرر نداشته تکلیف چیست ؟

(مسأله ۶۷۲) اگر بواسطه یقین یا ترس ضرر۱ ، تیمّم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمّم او باطل است۲، و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است۳. ۱- سیستانی: یقین یا احتمال ضرر… ۲- فاضل: و نمی تواند با آن نماز بخواند… ۳- فاضل: ولی برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد. گلپایگانی: اگر بعد از نماز بفهمد، بنابراحتیاط مستحب باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. خوئی، تبریزی: اگر بعد از نماز بفهمد، بنابراحتیاط واجب در [...]

مهر ۱۳۹۷

معنای هم سطح بودن مکارن نمازگزار چیست؟

معنای هم سطح بودن مکارن نمازگزار چیست؟

[ جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش پست تر] مسأله ۱۰۵۷ جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش (۱) پست تر و بلندتر از چهار انگشتبسته نباشد (۲)، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتانش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد. (۱) (اراکی:) زانوها و سر انگشتان پای او.. (فاضل:) زانوها و از جای انگشتانش.. (۲) (اراکی، فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده. خوئی، (تبریزی:) مسأله جای پیشانی نمازگزار باید از جای سر انگشتان پای او [...]

رکوع و سجود در صورت عذر

طریقه رکوع برای کسی که نشسته نماز می خواند

(مسأله ۱۰۲۷)کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد۱و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای سجده برسد۲. این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست. ۱- مکارم: باید به قدری خم شود که بگویند رکوع کرده است.[پایان مسأله] زنجانی: باید به قدری خم شود که اگر ایستاده رکوع می کرد کمرش را خم می نمود. [پایان مسأله] وحید: و احوط آن است که به قدری خم شود که اگر ایستاده رکوع می کرد [...]

تیر ۱۳۹۷

آیا لازم است در حیض در تمام سه روز اول خون بیرون بیاید

آیا لازم است در حیض در تمام سه روز اول خون بیرون بیاید

آیا لازم است در حیض در تمام سه روز اول خون بیرون بیاید

آیا صدقه مستحبی به سادات می رسد؟

آیا صدقه مستحبی به سادات می رسد؟

آیا صدقه مستحبی به سادات می رسد؟

آیا ریختن پوست میوه و زباله‌های تجزیه‌شدنی در کوه و دشت و طبیعت اشکال شرعی دارد؟

آیا ریختن پوست میوه و زباله‌های تجزیه‌شدنی در کوه و دشت و طبیعت اشکال شرعی دارد؟

آیا ریختن پوست میوه و زباله‌های تجزیه‌شدنی در کوه و دشت و طبیعت اشکال شرعی دارد؟

آیا در زمان حیض، طلاق زن صحیح است؟

آیا در زمان حیض، طلاق زن صحیح است؟آیا در زمان حیض، طلاق زن صحیح است؟

آیا در زمان حیض، طلاق زن صحیح است؟آیا در زمان حیض، طلاق زن صحیح است؟

آیا از میوه هایی که در باغ دیگری روی زمین افتاده می توان استفاده کرد

آیا از میوه هایی که در باغ دیگری روی زمین افتاده می توان استفاده کرد

آیا از میوه هایی که در باغ دیگری روی زمین افتاده می توان استفاده کرد

اگر خون دیدن زن در سه روز اول پشت سر هم نباشد وظیفه چیست ؟

اگر خون دیدن زن در سه روز اول پشت سر هم نباشد وظیفه چیست ؟

اگر خون دیدن زن در سه روز اول پشت سر هم نباشد وظیفه چیست ؟

لکه بینی خانم ها در حال روزه

لکه بینی خانم ها در حال روزه

لکه بینی خانم ها در حال روزه

گفته پزشک در منع از روزه بیمار

گفته پزشک در منع از روزه بیمار

گفته پزشک در منع از روزه بیمارگفته پزشک در منع از روزه بیمار

خرداد ۱۳۹۷

روزه در دوران بارداری

روزه در دوران بارداری

روزه در دوران بارداری

خوف ضرر بر اثر روزه - شیرده حامله

خوف ضرر بر اثر روزه – شیرده حامله

خوف ضرر بر اثر روزه – شیرده حاملهخوف ضرر بر اثر روزه – شیرده حامله

دیدن خون حیض قبل از غروب

دیدن خون حیض قبل از غروب

دیدن خون حیض قبل از غروب

خوردن و آشامیدن عمدی یا غیر عمدی در حال روزه

خوردن و آشامیدن عمدی یا غیر عمدی در حال روزه

خوردن و آشامیدن عمدی یا غیر عمدی در حال روزه

حکم محتلم شدن در ماه مبارک رمضان روزه

حکم محتلم شدن در ماه مبارک رمضان روزه

حکم محتلم شدن در ماه مبارک رمضان روزه

حکم تیمم بدل از غسل جنابت قبل از اذان صبح برای روزه دار

حکم تیمم بدل از غسل جنابت قبل از اذان صبح برای روزه دار

حکم تیمم بدل از غسل جنابت قبل از اذان صبح برای روزه دار

حکم پانسمان دندان در حین روزه

حکم پانسمان دندان در حین روزهحکم پانسمان دندان در حین روزه   حکم پانسمان دندان در حین روزه پانسمان کردن دندان برای روزه دار چه حکمی دارد؟ پاسخ : اگر یقین دارد به مرور زمان حل شده و وارد حلق می شود روزه باطل است. سایت آیت الله مکارم شیرازی – makarem.ir  

حکم بوسیدن در حال روزه

حکم بوسیدن در حال روزه

حکم بوسیدن در حال روزه   حکم بوسیدن در حال روزه لب گرفتن از همسر در حال روزه چه حکمی دارد؟ پاسخ : چنانچه در حد بوسیدن باشد روزه را باطل نمی کند اما اگر آب دهانمنتقل شود باید آن را بیرون بریزد تا روزه اش صحیح باشد. سایت آیت الله مکارم شیرازی – makarem.ir  

حکم باقی بر جنابت تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان روزه

حکم باقی بر جنابت تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان روزه

حکم باقی بر جنابت تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان روزه

حکم باقی بر جنابت تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان روزه 2

حکم باقی بر جنابت تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان روزه ۲

حکم باقی بر جنابت تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان روزه ۲

حکم آرایش کردن برای شخص روزه دار

حکم آرایش کردن برای شخص روزه دار

حکم آرایش کردن برای شخص روزه دار

جلوگیری از عادت ماهیانه

جلوگیری از عادت ماهیانه

جلوگیری از عادت ماهیانه