ســوال:

اگر مهر نماز به مرور زمان سیاه بشود استفاده از آن چه حکمی دارد ؟

 

 پاسخ:

اگر مهر سیاه بشود ولی روی مهر جرمی نباشد و فقط رنگ عوض کرده است ، سجده بر آن اشکالی ندارد  ولی اگر لایه ای از چرک روی آنرا گرفته باشد سجده روی آن صحیح نیست .  مهرهایی که صرفا رنگ عوض می کنند اگر آنها را در آفتاب یا روی بخاری بگذارید بعد از چند روزی سیاهی آن برطرف می شود.