حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجه

حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجه

 

حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجهپاسخ:

انحراف، کمتر از ۹۰ درجه به سمت چپ یا راست باشد :

  1. بعد از نماز متوجه انحراف شود: نماز درست است.
  2. در بین نماز متوجه شود: باید به سمت قبله برگردد و نماز را ادامه دهد.

آیت الله سیستانی: اگر این انحراف به خاطر جهل به حکم باشد، بنابر احتیاط واجب باید در صورت بودن وقت، نماز را اعاده کند (دوباره بخواند) و پس از وقت قضا نماید.

 

برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۲، ص ۴۲٫