سوال: در صورت خرابی مسجد آیا می توان درب و پنجره آن را فروخت؟

پاسخ: فروختن درب و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود باید به ترتیب زیر عمل کند:

مرحله اول: آنها را در تعمیر و بازسازی همان مسجد به کار ببرند.

مرحله دوم: اگر در آن مسجد قابل استفاده نباشد باید در مسجد دیگر مصرف شود.

مرحله سوم: اگر به درد مسجدهای دیگر هم نخورد می توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است در تعمیر همان مسجد و گرنه در مسجد دیگر صرف کنند.

——–
منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۹۱۰؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۴۱۱؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۸۷۶٫
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۲۰۲٫

—————

برگرفته از سایت رهروان ولایت