حکم نشان دادن عکس به نامحرم چیست؟

حکم نشان دادن عکس به نامحرم چیست؟

 

حکم نشان دادن عکس به نامحرم چیست؟

پاسخ:
نشان دادن عکس زن نامحرمی که جز صورت و کف دست هایش، جاهای دیگری از بدنش مانند موها و آرنج در عکس پیداست، به کسی که او را می شناسد، حرام است.

ودر صورتی که عکس مفسده انگیز یا زینت داشته باشد، بر هر نامحرمی حرام می باشد.

_________٬
برگرفته از کتاب «احکام مصور پوشش بانوان»، اطلس تاریخ شیعه، ۱۳۹۱، ص ۱۲۹٫