هدیه هایی که دختران و پسران به یکدیگر می دهند چه حکمی دارد؟

هدیه هایی که دختران و پسران به یکدیگر می دهند چه حکمی دارد؟

 

 

هدیه هایی که دختران و پسران به یکدیگر می دهند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر چنین هدیه هایی مقدمه ارتباط حرامی باشد اشکال دارد که باید برگرداند و اگر برگرداندن آن مفسده داشته باشد، آن را صدقه بدهد.