آیا کسی که غسل میت به گردن اوست دستش نجس است؟

آیت الله خامنه ای:‌ بدن میت بعد از خروج روح نجس می‌شود هرچند هنوز بدن او گرم باشد و تا سه غسل میت انجام نشده نجاست باقی است و در صورت تر بودن دست و يا بدن ميت دست نجس مي شود ولی تمام بدن او سرد نشده مسّ او موجب غسل مسّ میت نمی‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی: در فرض سوال نجس نیست.

آیت الله وحید:‌ اگر دست انسان با بدنِ میّتِ غسل نداده با تری سرایت کننده برخورد کرده ،دست نجس شده است . 

آیت الله شبیری:‌ اگر رطوبت از میت از زمان مرگ تا قبل از اتمام غسل به وی سرایت کند آن موضع نجس می شود.

آیت الله سیستانی: به خودی خود نجس نیست.

آیت الله فاضل: اگر کسی قبل از آنکه غسل سه گانه میّت کامل شود به بدن میّت دست بزند اگر دست یا بدن میّت خیس باشد،دست نجس می شود و غسل مس میّت نیز واجب می شود و چنانچه بعد از دست زدن به بدن میّت دستش را بشوید هرچند غسل مس میّت انجام نداده باشد دستش پاک است.

استفتاء از سایت مراجع عظام