آیا می شود چند جسد را در یک قبر قرار داد؟ و ایا بین اجساد باید فاصله باشد؟

 

آیت الله خامنه ای : 

دفن دو میت در یک قبر کراهت دارد.

 

آیت الله مکارم شیرازی : 

هر میت باید در قبر جداگانه دفن شود.

 

آیت الله وحید خراسانی: 

دفن میّت در قبر مرده دیگر ، در صورتى که مستلزم تصرّف در حقّ غیر ، یا نبش قبر میّتى که از بین نرفته ، یا هتک میّت باشد جایز نیست ، و در غیر این صورت ها ، چنانچه آن قبر کهنه شده و میّت اوّلى از بین رفته یا قبر نبش شده باشد اشکالى ندارد. دفن چند نفر در یک محل با رعایت شرایط صحت دفن مانعی ندارد و فاصله لازم نیست.

 

آیت الله فاضل لنکرانی: 

دفن کردن دو میت یا بیشتر دریک قبر کراهت دارد واحتیاط آن است که در غیر ضرورت در یک قبر بیش از یک میّت دفن نشود و اگر ضرورت باشد و ناچار به دفن چند میت دریک قبر باشند بهتر است بین هر میت حائل قرار بدهد و هر کدام به پهلوی راست رو به قبله دفن شود.

 

آیت الله سیستانی: 

جایز است ولى کراهت دارد ودر صورت ضرورت بهتر است فاصله اى قرار دهند.

 

استفتا از سایت مراجع عظام