سؤال :

پدرم خمس مالش را حساب کرده  است که برابر با ۱۵۰۰۰۰ شده است و یک حساب ديگرى دارد که مبلغ  ۹۰۰۰۰۰ موجودى حسابش مى باشد  بعد از  پرداخت خمس مبلغ ۷۵۰ برايش باقى مى ماند حال براى سال بعد باید مبنا را تا ۹۰۰۰۰۰ بگذارد و خمسش را بدهد  یا ۷۵۰ که باقی مانده اموالش است؟

۲- اگر خمسش را از حقوقش بدهد حكم چيست؟

 

پاسخ :

 

آيت الله خامنه اى :

1- در فرض سؤال اگر مال باقى مانده (750) را تا پايان سال بعد خرج نكند دوباره خمس به آن تعلق نمى گيرد، اما اگر آن را خرج كند و از درآمد سال جديد جايگزين آن شود و تا پايان سال خمسى باقى بماند، بايد خمس تمام درآمد جديد را بپردازد.

2- پرداخت خمس از حقوق اشكال ندارد، اما اگر از حقوق بين سال، خمس سال قبل را بپردازد بايد خمس آن مقدار را نيز بدهد.

 

 

آيت الله مكارم شيرازى :

1- آن مقدار از اموال که خمس آن داده شده را می تواند از خمس سال بعد کسر کند.

2- در فرض سوال اشکال ندارد.

 

 

آيت الله سيستانى :

1- می تواند مبلغ ۷۵۰ از موجودی سر سال کسر کند وخمس بقیه را بدهد.

2-اشکال ندارد.

 

 

آيت الله فاضل لنكرانى :

1- اگر سرمایه پدر شما 900000 باشد و بعد از دادن خمس سرمایه خالص پدر شما 750 هزار تومان بماند،و تا سال بعد آن را مصرف نکند و پس انداز بماند و بر سرمایه اش اضافه شود، مبلغ 750 هزارتومان سرمایه خمس داده اش می باشد نه 900000 هزار تومان. و خمس اضافه بر 750 هزارتومان را باید بدهد.

2- اگر خمس 900000 هزارتومان را از حقوق خود بدهد، دراین صورت باید خمس پولی را که از حقوق خود بابت خمس سرمایه می دهد نیز حساب کند و درسال بعد 900000 تومان سرمایه خالص پدر شما می باشد.

 

 

—————————————–

استفتاء از سايت مراجع عظام