[مسأله ۹۵۱ موقع گفتن تکبیره الاحرام باید بدن آرام باشد]

مسأله ۹۵۱ موقع گفتن تکبیره الاحرام، (۱) باید بدن آرام باشد (۲) و اگر عمداً (۳) در حالی که بدنش حرکت دارد، تکبیره الاحرام را بگوید باطل است (۴) و چنانچه سهواً حرکت کند بنا بر احتیاط واجب باید اول، عملی که نماز را باطل می کند انجام دهد و دوباره تکبیر بگوید.

(۱) (سیستانی:) در نماز واجب..

(۲) (مکارم:) و اگر در حالی که مثلًا قدم برمی دارد اللّه أکبر بگوید باطل است و چنانچه سهواً بگوید احتیاط واجب آن است کاری کند که نماز باطل شود (مثلًا صورت را به طرف پشت قبله کند) و دوباره تکبیر بگوید.

(۳) (زنجانی:) اگر با علم و عمد..

(۴) (اراکی، گلپایگانی، خوئی، سیستانی، تبریزی، صافی، زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(بهجت:) و هم چنین بنا بر احتیاط اگر سهواً یا از روی فراموشی باشد، نیز باطل است.