نیت خمس مال حلال مخلوط به حرام

 

 

در رابطه با نیت پرداخت خمس مال حلال مخلوط به حرام سه قول است:

 

قول اول: بنا بر احتیاط واجب باید به قصد ما فی­ الذمّه اعم از خمس یا مظالم بدهد. (آیات عظام خوئی، تبریزی و سیستانی)

 

 

قول دوم: بنا بر احتیاط لازم آن را به مصرف سایر خمس­ها برساند لکن به قصد مافی­ الذمه از خمس یا صدقه .(آیات عظام صافی و گلپایگانی)

 

 

قول سوم: به نیت خمس بپردازد. (امام و بقیه مراجع)