آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود

آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود

 

 

آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود

۱- روزه

۲- دو رکعت آخر نمازهای چهار رکعتی، یعنی باید نماز های چهار رکعتی را دو رکعتی ( مثل نماز صبح) بخواند.

۳- نوافل نماز های ظهر و عصر

۴- نافله عشاء