نویسنده - پاسخگوی 1

حکم گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد چیست؟

[ اگر در جایی که نباید سلام دهد] مسأله ۱۲۴۳ اگر در جایی که نباید سلام دهد اشتباهاً (۱) هر سه سلام را بگوید، دو سجده سهو کافی است (۲). (۱) (بهجت:) به نیّت سلام اشتباهاً.. (اراکی:) بنا بر احتیاط واجب باید سه سجده سهو به جا بیاورد. توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، [...]

ادامه مطلب...

حکم سهوا سلام دادن در نماز چیست؟

[اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید] مسأله ۱۲۴۲ اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» (۱) یا بگوید: «السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» باید دو سجده سهو بنماید (۲) ولی اگر اشتباهاً مقداری از این دو سلام را بگوید، یا بگوید: «السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته» احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو به جا آورد (۳). این [...]

ادامه مطلب...

حکم کم یا زیاد گفتن تسبیحات اربعه چیست؟

حکم کم یا زیاد گفتن تسبیحات اربعه رساله توضیح المسائل نماز [ اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید] مسأله ۱۲۴۱ اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید (۱) یا بیشتر یا کمتر از سه مرتبه بگوید (۲)، احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد (۳). (۱) (بهجت:) یا کمتر از یک مرتبه بگوید، دو سجده سهو به جا می آورد. (۲) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی، زنجانی، سیستانی:) اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید (گلپایگانی، صافی: یا بیشتر از [...]

ادامه مطلب...

اگر وسط نماز فهمیدیم وضو یا غسلمون باطله چیکار کنیم؟

اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده] مسأله ۱۲۶۵ اگر در بین نماز (۱) بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده (۲)، باید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نماید. (۱) (سیستانی:) یا بعد از آن.. (۲) (سیستانی:) باید نماز را دوباره با وضو [...]

ادامه مطلب...

حکم کم و زیاد کردن در اجزای نماز چیست؟

کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز [هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند] مسأله ۱۲۶۳ هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند، (۱) اگر چه یک حرف آن باشد، نماز باطل است. (۱) (مکارم:) نماز او باطل است، امّا اگر به واسطه ندانستن مسأله باشد اگر آن جزء از ارکان نماز است، نماز باطل می شود و اگر غیر از ارکان است، نمازش صحیح است به شرط این که جاهل [...]

ادامه مطلب...

حکم سجده و تشهد فراموش شده چیست؟

سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده] مسأله ۱۲۵۱ سجده و تشهدی (۱) را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضای آن را به جا می آورد، باید تمام شرایط نماز مانند (۲) پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد (۳). (۱) (سیستانی:) سجده ای.. (۲) (زنجانی:) مانند طهارت از حَدَث و.. (۳) (مکارم:) و باید بلا فاصله بعد از نماز انجام دهد. [اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش [...]

ادامه مطلب...

حکم نمازی که بعدا متوجه شویم رو به قبله نبودیم چیست؟

مسأله ۱۲۷۱ اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده، یا پشت به قبله یا به طرف راست یا به طرف چپ قبله به جا آورده، باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. (گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده یا از روی جهل و غفلت یا فراموشی پشت به قبله یا به طرف راست یا به طرف چپ قبله به جا آورده، باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. ولی اگر [...]

ادامه مطلب...

ذکر سجده نماز چیست؟

ذکر سجده نماز چیست مسأله ۱۰۴۹ در سجده هر ذکری بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که (۱) مقدار ذکر از سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِّی الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ» کمتر نباشد (۲) و مستحب است «سُبحان َ ربِّی الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ» را سه یا پنج یا هفت مرتبه (۳) بگوید. آیت الله خامنه ای: ذکر واجب در سجده عبارت است از یک‌بار گفتن «سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَعْلی وَ بِحَمْدِهِ» یا سه بار گفتن [...]

ادامه مطلب...

فاصله بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام چقدر باید باشد؟

[ اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام] مسأله ۱۴۳۵ اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام به قدر گشادی بین دو قدم فاصله باشد اشکال ندارد و نیز اگر بین انسان به واسطه مأمومی که جلوی او ایستاده (۱) و انسان به وسیله او به امام متصل است به همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده، هیچ فاصله نداشته [...]

ادامه مطلب...

عدّه زنی که شوهرش مرده

عِدّه زنی که شوهرش مرده [مسأله ۲۵۱۷] مسأله ۲۵۱۷ زنی که شوهرش مرده (۱) اگر آبستن نباشد (۲) باید تا چهار ماه (۳) و ده روز عدّه نگه دارد یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد (۴) یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد (۵)، و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و [...]

ادامه مطلب...