استطاعت حج با خرید فیش آزاد

    استطاعت حج با خرید فیش آزاد به واسطه گرفتن ارث مستطیع شده ام، در شرایط فعلی واجب است...

ادامه مطلب