احکام مسافر - تصویری

اعراض از وطن

اعراض از وطن

– اگر کسی برای زندگی در شهر دیگر، بدون نیت اعراض، از وطنش خارج شود اما بداند که دیگر برنخواهد گشت، اعراض محقق می شود.

ادامه مطلب...
وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز

وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز

– مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

ادامه مطلب...
تمام خواندن نماز توسط مسافر

تمام خواندن نماز توسط مسافر

– اگر مسافر، نمازی را که باید به صورت شکسته بخواند، به خاطر غفلت از این که مسافر است و از روی عادت، به صورت کامل بخواند، چنانچه در داخل وقت متذکر شود، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر بعد از وقت متوجه شود، نمازش قضا ندارد.

ادامه مطلب...
آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود

آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود

آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود     آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود ۱- روزه ۲- دو رکعت آخر نمازهای چهار رکعتی، یعنی باید نماز های چهار رکعتی را دو رکعتی ( مثل نماز صبح) بخواند. ۳- نوافل نماز های ظهر و عصر ۴- نافله عشاء

ادامه مطلب...