احکام مسافر - تصویری

آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود

آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود

آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود     آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود ۱- روزه ۲- دو رکعت آخر نمازهای چهار رکعتی، یعنی باید نماز های چهار رکعتی را دو رکعتی ( مثل نماز صبح) بخواند. ۳- نوافل نماز های ظهر و عصر ۴- نافله عشاء

ادامه مطلب...