احکام نماز - تصویری

بجا آوردن قضای نماز در اسرع وقت

بجا آوردن قضای نماز در اسرع وقت

– به نظر مقام معظم رهبری واجب نیست نماز قضا فورا خوانده شود، ولی نباید انجام آن را به قدری تأخیر بیندازد که استخفاف به نماز محسوب شود.

ادامه مطلب...
تبعیت مأموم از امام جماعت

تبعیت مأموم از امام جماعت

📡💠 تبعیت مأموم از امام جماعت 💠 ❓سؤال: کیفیت تبعیت از امام در نماز جماعت چگونه است؟ ✅ پاسخ: متابعت مأموم از امام در افعال نماز واجب است؛ یعنی مأموم نباید افعال نماز را زودتر از امام انجام دهد و نیز نباید با تأخیر زیاد بعد از امام انجام دهد، اما نسبت به اقوال و اذکار ـ جز تکبیره الاحرام ـ تبعیت واجب نیست، اما در تکبیره الاحرام نباید زودتر یا هم زمان با امام تکبیر بگوید و بنابر احتیاط واجب، قبل [...]

ادامه مطلب...
شکستن نماز مستحبی

شکستن نماز مستحبی

– شکستن نماز مستحبی، هنگام صدا زدن والدین اگر موجب اذیت و آزار آنها نگردد، واجب نیست.

ادامه مطلب...
مانع بین پیشانی و محل سجده

مانع بین پیشانی و محل سجده

– اگر هنگام سجده، چادر یا کلاه روی صورت بیفتد و پیشانی با واسطه چادر یا کلاه روی مهر قرار بگیرد باید بدون بلند شدن از سجده، مانع ـ چادر ـ را کنار بکشید تا پیشانی بر مهر قرار گیرد.

ادامه مطلب...
کیفیت نماز جعفر طیار

کیفیت نماز جعفر طیار

– نماز جعفر طیار دو نماز دو رکعتی است، در هر رکعت حمد و سوره و بعد از آن پانزده مرتبه: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّه وَ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اکْبَر» خوانده شود، همین تسبیحات را ده مرتبه در رکوع و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از رکوع، و ده مرتبه در سجدۀ اول و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن و ده مرتبه در سجدۀ دوم و ده مرتبه بعد از سر [...]

ادامه مطلب...
نگاه به موبایل در نماز

نگاه به موبایل در نماز

– نگاه به موبایل در حال نماز مادامى که صورت صلاتى را محو نکند(حالت نماز را به هم نزد)، اشکال ندارد.

ادامه مطلب...
- اگر یکی از ورثه، رضایت نداشته باشد نسبت به خانه ارثی، تصرف جایز نیست و نماز در آنجا نیز صحیح نیست.

تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک

📡 💠 تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک 💠 ❓سؤال: ا در خانه ارثی زندگی می‌کنیم، کدورتی بین ما و بعضی از وارثان وجود دارد، اگر بعضی از ورثه، ابراز عدم رضایت کنند با توجه به این که شراکت به صورت مشاع است، زندگی کردن و نماز خواندن در این خانه برای ما چه حکمی دارد؟ ✅ پاسخ: اگر حتی یکی از ورثه، رضایت نداشته باشد، تصرف جایز نیست و حکم غصب را دارد و نماز در [...]

ادامه مطلب...
بلند کردن صدا ی قرائت نماز برای آگاه کردن دیگران ۲

بلند کردن صدای قرائت نماز برای آگاه کردن دیگران

– بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران، موجب خروج از هیأت نماز نشود، اشکال ندارد. مشروط به این که قرائت و ذکر به نیت قرائت و ذکر باشد.

ادامه مطلب...