عدّه زنی که شوهرش مرده

عِدّه زنی که شوهرش مرده [مسأله ۲۵۱۷] مسأله ۲۵۱۷ زنی که شوهرش مرده (۱) اگر آبستن نباشد (۲) باید تا...

ادامه مطلب