کسی که تیمم کرده بعدا بفهمد ضرر نداشته تکلیف چیست ؟

(مسأله ۶۷۲) اگر بواسطه یقین یا ترس ضرر۱ ، تیمّم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمّم او باطل است۲، و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است۳. ۱- سیستانی: یقین یا احتمال ضرر… ۲- فاضل: و نمی تواند با آن نماز بخواند… ۳- فاضل: ولی برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد. گلپایگانی: اگر بعد از نماز بفهمد، بنابراحتیاط مستحب باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. خوئی، تبریزی: اگر بعد از نماز بفهمد، بنابراحتیاط واجب در [...]

ادامه مطلب...

اگر وسط نماز فهمیدیم وضو یا غسلمون باطله چیکار کنیم؟

اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده] مسأله ۱۲۶۵ اگر در بین نماز (۱) بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده (۲)، باید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نماید. (۱) (سیستانی:) یا بعد از آن.. (۲) (سیستانی:) باید نماز را دوباره با وضو [...]

ادامه مطلب...