اگر وسط نماز فهمیدیم وضو یا غسلمون باطله چیکار کنیم؟

اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده] مسأله ۱۲۶۵ اگر در بین نماز (۱) بفهمد وضو یا غسلش باطل...

ادامه مطلب