برچسب - احتياط مستحب

مفهوم احتیاط واجب و مستحب

مفهوم احتیاط واجب و مستحب

سوال: اینکه مرجع تقلیدی در یک مسأله حکم به «احتیاط واجب» می دهد، به چه معناست؟   پاسخ: اگر مرجع تقلید در مسأله ای احتیاط واجب نمود، می توان در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگری که بعد از ایشان اعلم از دیگران است، رجوع کرد و اگر ایشان هم در آن مسأله احتیاط (واجب) کرده باشد نمی توان به آن عمل کرد و باید به اعلم بعد از ایشان که در آن مساله فتوا داده است، مراجعه نمود. ——————————————————- سوال (۲): اگر مجتهد [...]

ادامه مطلب...