آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟

آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟

آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟   اقتدا در طبقات مختلف و صف های طولانی نماز جماعت سوال: آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟ پاسخ: در صورتی که طبقات مسجد نسبت به یکدیگر ارتفاع زیادی نداشته باشند (با جماعتی که در پایین برقرار است، یک جماعت حساب شود) و کسی که در صف اول هر طبقه می ایستد (چه زن باشد یا چه مرد) از صف قبل [...]

ادامه مطلب...