برچسب - طهارت

بردن شیء نجس به مسجد

نجس کردن مسجد

سوال: حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟ پاسخ: امام: نجس کردن زمین و سقف و بام و قسمت داخلی دیوار مسجد [۱] (اگر عمدی باشد) حرام است. [۲] احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند مگر آنکه واقف آن قسمت را جزء مسجد قرار نداده باشد. [۳] آیت الله خامنه ای: نجس کردن زمین، سقف، دیوار و بام مسجد حرام است و اگر نجس شد واجب [...]

ادامه مطلب...
تطهیر با آب لوله کشی

تطهیر با آب لوله کشی

سوال: آیا آبی که از شستن چیز نجس با آب لوله کشی می ریزد، پاک است؟ پاسخ: اگر چیز نجس را زیر شیر آبی که متصل به کر است بشویند، آبی که از آن می ریزد، اگر متصل به کر باشد و بو یا رنک یا مزه نجاست نگرفته باشد، پاک است. ———– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۱؛ بهجت، توضیح المسائل، م ۲۶؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۷۳ و ۷۴ و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل‌، م [...]

ادامه مطلب...
مقدار آب کر

مقدار آب کر

سوال: مقدار آب کر چقدر است؟ پاسخ: «کُر»، مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک، سه وجب و نیم است بریزند، آن ظرف را پر کند.   آیت الله خامنه ای: تقریبا معادل ۳۸۴ لیتر   آیت الله بهجت: معادل ۳۷۶/۷۴۰ کیلوگرم   توجه:معیار در وجب، وجب های معمولی و متوسط است.  ————- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۵؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۲۶٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۱، ص ۷۶٫ —————– برگرفته از سایت رهروان ولایت

ادامه مطلب...
تطهیر بدن با آب قلیل

تطهیر بدن با آب قلیل

سوال: اگر دست یا جایی از بدن نجس شود، چگونه می توان با آب قلیل آن را پاک نمود؟ پاسخ: چنانچه بر اثر ادرار نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عین نجاست، یک مرتبه (آیت الله مکارم: دو مرتبه) آب بریزند. همچنین اگر بر اثر خون و مانند آن نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عین نجاست، یک مرتبه (بهجت: دو مرتبه) آب ریختن کافی است. [۱] آیت الله سیستانی: در لباس و بدن دو مرتبه و در غیر لباس و [...]

ادامه مطلب...
غُساله آب قلیل

غُساله آب قلیل

سوال: حکم غُساله آب قلیل چیست؟ پاسخ: غساله آب قلیل که معمولا هنگام شستن و پس از آن از چیری که شسته می شود، خود به خود یا به وسیله فشردن می ریزد و چیزی هم که با غساله ملاقات می کند، نجس است؛ بنابر این اگر غساله نجس، روی چیزی ترشح کند، آن چیز نیز نجس می شود.   توجه: خارج شدن غساله به خودی خود و با آویختن لباس و فرش روی بند و دیوار کافی نیست و باید به [...]

ادامه مطلب...
تطهیر دهان از نجاست

تطهیر دهان از نجاست

سوال: آیا پس از خوردن یا آشامیدن چیزی که نجس است، آب کشیدن دهان واجب است؟ پاسخ: آب کشیدن داخل دهان لازم نیست. [۱] آیت الله مکارم: به مجرد بلعیدن غذای نجس، دهان پاک می شود. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۱۶؛ بهجت، استفتائات، ج ۱، س ۲۰۴؛ خامنه ای،‌ سایت، استفتائات جدید، احکارم طهارت؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۲۱۳٫ [۲]. مکارم، استفتائات جدید، ج ۲، س ۳۱٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۱، ص ۸۶٫ ————— برگرفته از سایت رهروان ولایت

ادامه مطلب...
تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر

تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر

سوال: برای تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر چند بار شستن کافی است؟ پاسخ: [۱] الف) با آب قلیل: باید سه مرتبه شسته شود. آیت الله بهجت: ظرفی که به غیر ادرار نجس شده، اگر یک مرتبه شست و شو شود، کافی است و اگر با ادرار نجس شده، دو مرتبه شسته می شود. [۲] ب) با آب کر: یک مرتبه شستن کافی است. آیت الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب، سه مرتبه باید شسته شود. [۳] ——————- پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م [...]

ادامه مطلب...
استقلال (مباشرت) در وضو

کمک گرفتن در مقدمات وضو

سوال: آیا در مقدمات وضو می توان کمک گرفت؟ مثلا کسی شلنگ را نگه دارد و ما دستمان را زیر آب ببریم یا آب را با ظرفی در کف دست ما بریزد تا وضو بگیریم؟ پاسخ: اشکال ندارد. [۱] ، [۲] —————— پی نوشت: [۱]. سیستانی و مکارم: این کار اشکال ندارد ولی در غیر موارد ضرورت، مکروه است. [۲]. توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از ذیل م ۲۸۵؛‌ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، شرایط الوضو، ذیل (التاسع)؛ امام، تحریرالوسیله، [...]

ادامه مطلب...
اطلاع از زیان آب پس از وضو

اطلاع از زیان آب پس از وضو

سوال: اگر بعد از وضو متوجه زیان داشتن آب برای وضو شویم، تکلیف چیست؟ پاسخ: کسی که نمی داند آب برایش ضرر دارد، [۱] اگر وضو گرفت و بعد معلوم شد که ضرر داشته، وضویش صحیح است. [۲] امام: احتیاط مستحب آن است که تیمم کند و با آن وضو نماز نخواند و اگر با آن نماز خوانده، دوباره آن را به جا آورد. [۳] آیت الله سیستانی: اگر واقعا ضرر داشته، وضوی او باطل است. [۴] آیت الله صافی: احتیاط واجب آن [...]

ادامه مطلب...
رکوع و سجود در صورت عذر

اطلاع از ضرر نداشتن آب پس از نماز

سوال: اگر بخاطر یقین یا ترس از ضرر آب، به جای وضو تیمم کنیم ولی سپس متوجه عدم ضرر آب شویم، تکلیف چیست؟ پاسخ: کسی که بخاطر  یقین یا ترس از ضرر استعمال آب، به جای وضو تیمم کرده است،‌ باید به نکات زیر توجه نماید: ۱٫ اگر قبل از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد: تیمم او باطل است و باید وضو بگیرد. [۱] ۲٫ اگر بعد از نماز بفهمد که آب برایش ضرر نداشته: نمازش صحیح است (و لازم [...]

ادامه مطلب...