برچسب - فاصله میان مأموم و امام

مقدارفاصله میان مأموم و امام و مأمومین با یکدیگر

مقدارفاصله میان مأموم و امام و مأمومین با یکدیگر

مقدارفاصله میان مأموم و امام و مأمومین با یکدیگر   سوال: فاصله میان مأموم و امام و مأمومین با یکدیگر باید تا چه اندازه ای باشد؟ پاسخ (آیت الله خامنه ای): مأمومین باید با امام جماعت مرتبط باشند. از این رو فاصله جای سجده مأموم و جای ایستادن امام نباید بیشتر از یک گام بلند باشد و نیز اگر بین انسان با مأمومی که جلوی او ایستاده (و به وسیله او به امام متصل است) به همین مقدار فاصله باشد، نمازش اشکال ندارد. [...]

ادامه مطلب...

مقدار فاصله بین نمازگزار در نماز جماعت

سوال: فاصله میان مأموم و امام و مأمومین با یکدیگر باید تا چه اندازه ای باشد؟ پاسخ (آیت الله خامنه ای): مأمومین باید با امام جماعت مرتبط باشند. از این رو فاصله جای سجده مأموم و جای ایستادن امام نباید بیشتر از یک گام بلند باشد و نیز اگر بین انسان با مأمومی که جلوی او ایستاده (و به وسیله او به امام متصل است) به همین مقدار فاصله باشد، نمازش اشکال ندارد. و اگر مأموم فقط به واسطه کسی [...]

ادامه مطلب...