آموزش رانندگی به زن توسط نامحرم

آموزش رانندگی به زن توسط نامحرم

 

آموزش رانندگی به زن توسط نامحرم 

 پاسخ: آموختن رانندگی با کمک و راهنمایی مرد نامحرم، در صورتی که با مواظبت بر حجاب و عفاف و اطمینان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشکال ندارد، ولی در عین حال شایسته است که یکی از محارم وی همراه او باشد، بلکه اولی این است که آموزش رانندگی به کمک مربّی زن یا یکی از محارم صورت بگیرد.    

 

اجوبه الاستفتائات، سوال ۱۳۲۹