آیا راه دادن بچه‌های کوچک به مسجد کراهت دارد؟

آیا راه دادن بچه‌های کوچک به مسجد کراهت دارد؟

 

آیا راه دادن بچه‌های کوچک به مسجد کراهت دارد؟
پاسخ:
راه دادن بچه به مسجد اگر به گونه ای باشد که موجب مزاحمت برای نمازگزاران باشد یا احتمال دهند مسجد را نجس کند مکروه است، و در غیر این دو صورت اگر باعث علاقه مندی آنان به مسجد و نماز شود مستحسن و نیکو است.
سایت آیت الله خامنه ای – استفتائات جدید (مرداد ماه ۹۶ )