اگر مالی را در حرام صرف کنیم آیا باید خمش آن را پرداخت کنیم ؟

اگر مالی را در حرام صرف کنیم آیا باید خمش آن را پرداخت کنیم ؟

 

اگر مالی را در حرام صرف کنیم ایا باید خمسشو پرداخت کنیم ؟

همه مراجع: اگر مالی در حرام مصرف شود جزء مئونه حساب نمی شود، لذا باید خمسش داده شود.

استفتا از سایت مراجع عظام