آیا آمدن خون از عضوی از بدن هنگام غسل گرفتن، غسل را باطل می کند؟

خیر. فقط باید در حین غسل، بدن نجس باقی نمانده و بر همه جای پوست بدن، آب برسد.
پس اگر با فشار دادن عمل خون ریزی برای لحظه ای خون متوقف شود و غسل انجام پذیرد، غسل صحیح است، هر چند پس از خروج خون عضو مزبور نجس خواهد بود.