فراموش کردن نیت روزه ماه مبارک

فراموش کردن نیت روزه ماه مبارک