کیفیت پوشش در مقابل خواستگار چگونه باید باشد؟ نظر ایت الله مکارم

کیفیت پوشش در مقابل خواستگار چگونه باید باشد؟ نظر ایت الله مکارمکیفیت پوشش در مقابل خواستگار چگونه باید باشد؟ نظر ایت الله مکارم

 

کیفیت پوشش در مقابل خواستگار چگونه باید باشد؟

پاسخ:
نظر آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه مرد، رسما به خواستگاری رود و صحبت های مقدماتی انجام شود و قصد ازدواج، قطعی باشد، زن می تواند با هماهنگی خانواده، به مقدار لازم، بدون حجاب (یعنی نمایان بودن سر و صورت، گردن، مقداری از دست و بازو و مقداری از پاها) در برابر خواستگار، ظاهر شود.

آن هم به مقداری که دختر نزد محارم خود حجاب ندارد می تواند به شکلی که از یک درب وارد و درب دیگر خارج شود. البته اگر ممکن باشد، این کار را کسانی مانند مادر و خواهر مرد یا زنان دیگر انجام دهند.

____________
استفتاء از سایت آیت الله مکارم شیرازی