معنای هم سطح بودن مکارن نمازگزار چیست؟

معنای هم سطح بودن مکارن نمازگزار چیست؟

[ جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش پست تر] مسأله ۱۰۵۷ جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش (۱) پست تر و بلندتر از چهار انگشتبسته نباشد (۲)، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتانش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد. (۱) (اراکی:) زانوها و سر انگشتان پای او.. (فاضل:) زانوها و از جای انگشتانش.. (۲) (اراکی، فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده. خوئی، (تبریزی:) مسأله جای پیشانی نمازگزار باید از جای سر انگشتان پای او [...]

ادامه مطلب...
رکوع و سجود در صورت عذر

طریقه رکوع برای کسی که نشسته نماز می خواند

(مسأله ۱۰۲۷)کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد۱و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای سجده برسد۲. این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست. ۱- مکارم: باید به قدری خم شود که بگویند رکوع کرده است.[پایان مسأله] زنجانی: باید به قدری خم شود که اگر ایستاده رکوع می کرد کمرش را خم می نمود. [پایان مسأله] وحید: و احوط آن است که به قدری خم شود که اگر ایستاده رکوع می کرد [...]

ادامه مطلب...
اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه

اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه

[ اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه] مسأله ۹۵۶ اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه چنانچه مشغول خواندن چیزی (۱) شده، به شک خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده، باید تکبیر را بگوید. این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (۱) (خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) چیزی از قرائت.. (فاضل:) چیزی از قرائت یا ذکرهای مستحب قبل از آن مثل استعاذه.. [ اگر بعد از گفتن تکبیره الاحرام شک کند] مسأله ۹۵۷ اگر بعد از گفتن [...]

ادامه مطلب...
مستحبات قبل و بعد از تکبیره الاحرام

مستحبات قبل و بعد از تکبیره الاحرام

 مستحب است بعد از تکبیره الاحرام بگوید مسأله ۹۵۴ مستحب است بعد از تکبیره الاحرام بگوید (۱): «یا مُحسِن ُ قَد اتَاک َ المُسِی ءُ وَ قَد امَرت َ الُمحسِن َ ان یَتَجَاوَزَ عَن ِ المُسِی ء انت َ الُمحسِن ُ وَ أَنَا المُسی ءُ بِحَق ِّ مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ صَل ِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ تَجاوَز عَن قَبیح ِ ما تَعلَم ُ مِنّی». یعنی ای خدایی که به بندگان احسان می کنی بنده گنه کار به [...]

ادامه مطلب...
کسی که لال است یا زبان او مرضی دارد

نماز کسی که لال است یا زبان او مرضی دارد

مسأله ۹۵۲ تکبیر و حمد و سوره (۱) و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که خودش بشنود (۲) و اگر به واسطه سنگینی یا کری گوش یا سر و صدای زیاد نمی شنود، باید طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود. (۳) این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (۱) (مکارم:) و سایر ذکرهای نماز را باید طوری بخواند که اگر مانعی در کار نباشد، حدّ اقل ّ خودش آن را بشنود. (۲) (سیستانی:) خودش لا اقل همهمه خود [...]

ادامه مطلب...

موقع گفتن تکبیره الاحرام باید بدن آرام باشد

[مسأله ۹۵۱ موقع گفتن تکبیره الاحرام باید بدن آرام باشد] مسأله ۹۵۱ موقع گفتن تکبیره الاحرام، (۱) باید بدن آرام باشد (۲) و اگر عمداً (۳) در حالی که بدنش حرکت دارد، تکبیره الاحرام را بگوید باطل است (۴) و چنانچه سهواً حرکت کند بنا بر احتیاط واجب باید اول، عملی که نماز را باطل می کند انجام دهد و دوباره تکبیر بگوید. (۱) (سیستانی:) در نماز واجب.. (۲) (مکارم:) و اگر در حالی که مثلًا قدم برمی دارد اللّه أکبر بگوید باطل است [...]

ادامه مطلب...
اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند

اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند

مسأله ۹۴۹ احتیاط واجب (۱) آن است که تکبیره الاحرام نماز را به چیزی که پیش از آن می خواند، مثلًا به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر می خواند نچسباند (۲). این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست (۱) (تبریزی، سیستانی:) احتیاط مستحب ّ.. (۲) (زنجانی:) یعنی همزه «اللّه اکبر» را به جهت اتصال به قبل ساقط نکند. [ اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند] مسأله ۹۵۰ اگر انسان بخواهد [...]

ادامه مطلب...
تکبیره الإحرام

تکبیره الإحرام – گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است

گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است مسأله ۹۴۸ گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است و باید (۱) حروف «اللّه» و حروف «اکبر» و دو کلمه «اللّه اکبر» را پشت سر هم بگوید (۲) و نیز باید این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود (۳) و اگر به عربی غلط بگوید، یا مثلًا ترجمه آن را به فارسی بگوید صحیح نیست. (۱) (بهجت:) باید بنا بر احوط.. (۲) (زنجانی:) گفتن «اللّه [...]

ادامه مطلب...

حکم گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد چیست؟

[ اگر در جایی که نباید سلام دهد] مسأله ۱۲۴۳ اگر در جایی که نباید سلام دهد اشتباهاً (۱) هر سه سلام را بگوید، دو سجده سهو کافی است (۲). (۱) (بهجت:) به نیّت سلام اشتباهاً.. (اراکی:) بنا بر احتیاط واجب باید سه سجده سهو به جا بیاورد. توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، [...]

ادامه مطلب...

حکم سهوا سلام دادن در نماز چیست؟

[اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید] مسأله ۱۲۴۲ اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» (۱) یا بگوید: «السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» باید دو سجده سهو بنماید (۲) ولی اگر اشتباهاً مقداری از این دو سلام را بگوید، یا بگوید: «السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته» احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو به جا آورد (۳). این [...]

ادامه مطلب...