برچسب - احکام بانوان

پاکی بین دو خون (قبل از ده روز )

*سؤال : اگر خانمی تا قبل از ده روز دو خون با پاکی وسط ببیند وظیفه ا ش چیست ؟ امام خمینی(ره): اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است .( توضیح المسائل ،ص56،444،تحریر الوسیله اسماعیلیان ،1408 ه.ق،ج1 ، ص48، م15) آیت …اراکی(ره): اگر سه روز پشت سر هم [...]

ادامه مطلب...